Funkcija bora u ishrani biljaka

• Bor je potreban hranljivi element pri svakoj ishrani biljaka
• Glavna funkcija bora se odnosi na čvrstoću i razvoj ćelijskog zida, deobu ćelije, razvoj ploda i semena, transport šećera i razvoj hormona.
• Neke funkcije bora su u medjusobnom odnosu sa funkcijama azota, fosfora, kalijuma i kalcijuma u biljkama. Uravnotežena ishrana je od suštinske važnosti za optimalan rast useva.

Bor je potreban u svim fazama rasta biljke. Adekvatna ishrana borom je od ključnig značaja za visok prinos i kvalitet useva. Pri nedostacima bora javljaju se mnoge biohemijske, anatomske i fiziološke promene na biljci. Najznačajniji fiziološki uticaj bora u biljkama je stukturna u izgradnji ćelijskih zidova, uticaj u funkcionisnju membrane i kao stimulator ili inhibitor odredjenih metaboličkih procesa.

Strukura ćelijskog zida
Bor, zajedno sa kalcijumom, učestvuje u izgradnji ćelijskog zida. Bor je uključen u kretanju kalcijuma kroz biljku i za normalanu količinu hranljivog Ca u biljci. Postoje sličnosti u razvoju kostiju kod životinja i razvoju ćelijskog zida kod biljaka.

Deoba ćelije
Bor je esencijalan u delovima biljaka intenzivnog rasta, kao što je vrh korena i u razvoju novih lisnih pupoljaka. Ovo podrazumeva rast meristemskog tkiva u biljkama ili ćelija koje se jako brzo umnožavaju , omogućavajući tako rast biljke. Nedostatak bora se takodje prvo primeti u ovim regionima brzog porasta biljke.
Bor omogućava da tkiva za skladištenje i provodna tkiva za transport vode, hranljivih materija i organskih jedinjenja u delovima aktivnog rasta u biljkama budu zdravi.

Transport šećera
Fotosintezom se transformiše sunčeva energija u hranljiva jedinjenja za biljku kao što je šećer. Da bi se ovaj proces odvijao u biljkama, šećer mora da se skladišti ili koristi u biljkama za izgradnju drugih jedinjenja.
Bor vrši transport šećera u biljci (koji je nastao procesom fotosinteze u starijim listovima biljke) do mesta koja su u fazi aktivnog porasta i plodova koji su u porastu.
Bor je esencijalan u snadbevanju šećerom koji je odgovoran za rast korena kod svih biljaka i takodje za pravilan razvoj korenovih čvorića kod mahunarki kao kod npr. alfaalfa, soja, kikiriki.

Cvetanje i zrenje plodova
Potrebe za borom su kod većine biljnih vrsta veće u generativnoj fazi nego u vegetativnoj. Bor povećeva broj cvetova i produžava njihovo zadržavanje, produžava polenovu cev i klijanje,utiče na razvoj semena i plodova.

Regulacija hormona u biljci
Biljni hormoni regulišu mnogo funkcija u biljci i rast i razmnožavanje biljke. Hormoni utiču na pojavu cvetova, formiranje ćelijskog zida i tkiva, izduženje korena, a bor igra bitnu ulogu pri regulaciji količine hormona u biljkama.