Засенчување на стакленикот Томатоланд

Денес во организација на експертскиот тим на Хортицентар беше извршено засенчување со авион со Q4 агенс на стакленикот Томатоланд во близината на Свети Николе.