Спречување на шуплини кај доматот

Шуплините кај доматот се изразени со празнини помеѓу надворешниот дел и семето проследено со намален број на семки. Причината за оваа појава се екстремни услови како што е висока или ниска температура. Небалансираната прихрана во растворот, како на пр. ниско ниво на EC, ниско ниво на калиум или поголемо ниво на азот може да доведе до оваа појава кај доматите.
Preventing Tomato Puffiness (hollowness or boxiness)
Зошто доматите се шупливи одвнатре? Доматите можат да станат шупливи доколку не се целосно опрашени или нешто е пропуштено во раниот развој на истите. Ова се случува поради различни причини, вклучително несооедветна температура или вишок на дожд кои можат да влијаат на опрашувањето, или пак несоодветното прихранување кога има високо ниво на азот или ниско ниво на калиум.
Шупливите домати не можат да бидат вратени во нормални, но идните домати можат да бидат заштитени правејќи тест на почвата пред ѓубрење.
Животната средина што влијае на опрашувањето тешко може да се контролира, но повеќето шупливи домати исчезнуваат како напредува сезоната.
За експертски совет за овој проблем кај доматот и истовремено како да се совлада, можете да го исконтактирате нашиот професионален тим во Хортицентар – Greenhouse training center.