Практична работа во Оранжерии Енергомаркет

Практична работа на Средното Земјоделско Училиште Свети Николе во Оранжериите Енергомаркет организирана од ХОРТИЦЕНТАР ТРЕНИНГ ЦЕНТАР.