Iperen-IPE: Зголемена ефикасност со фосфат Iperen IPE технологија!

Долгогодишен проблем во земјоделството е фиксација на фосфати во почвата. Откако фосфатите се фиксираат во почвата тие стануваат недостапни за растенијата. Локализираните фосфатни апликации ќе помогнат, но тоа не е секогаш доволно и нема да ги ослободи фосфатите, кои се веќе фиксирани. Намалување на pH е невозможно. Затоа Ван Iperen разви нова технологија за да се справат со фиксација на фосфатите.

Со помош на Iperen IPE технологија значително ќе се зголеми нивото на фосфор достапен во растенијата. Не само што ќе ги ослободи фосфатите, туку и ќе спречи дополнително да се фиксираат во почвата. IPE технологијата се користи во комбинација со Iperen WS NPK и работи во кисели почви, како и во алкалните почви.

Испитувањата покажуваат позитивни резултати на првичниот развој на растенијата при примената на IPE технологија. На пример испитувањето спроведено во салата каде обемот и покриеноста на листот беше измерена по 20 дена. Свежата биомаса е измерена во жетва. Iperen IPE ефектот е очигледен, иако износот на фосфати е значително намален.

Заинтересирани, ве молиме контактирајте го агрономски тим на ХОРТИЦЕНТАР.