ЃубриваРастворливост и примена на ѓубрива


Основни ѓубрива

Калиумови ѓубрива Калиум Сулфат Брошура
Калиум Нитрат Брошура
Калиум Хлорид гранулирано Брошура

Магнезиумови ѓубрива Магнезиум Сулфат Брошура
Магнезиум Нитрат Брошура

Калциумови ѓубрива Калциум Нитрат Брошура

Фосфатни ѓубрива Монокалиум Фосфат Брошура
Моноамониум Фосфат Брошура

NPK растворливи во вода


Кристални ѓубрива NPK 15-30-15 Брошура
NPK 20-20-20 Брошура
NPK 16-08-24 Брошура
NPK 06-12-24 Брошура
NPK 16-08-24 гранулирано Брошура